ข้าวเปลือกขยับขึ้น 1,000 บาท/ตัน โรงสีจับตาภัยแล้งกระทบผลผลิต

Scroll to Top